بایگانی برای برچسب: <span>کویر</span>

به یاد آن گذشته …

ایستاده بودم و دل برکنده از کویر، همه تن چشم کردم و در چشم آسمان دوختم و همه جان نگاه کردم و در آن گوشه آسمان آویختم و در اعماق این کبود، به لذت جان سپردم و در آبی این دریا به عشق جان می گرفتم و غرقه مستی و بی خویشی، با آسمان عشق […]

و اما …

سال ها ره می روم و در مسیر همچنان در منزل اول اسیر

کویر

و من در کویر ماندم!