بایگانی برای برچسب: <span>محمد مهدی باطنی</span>

شرح عشق …

مطربی شبگرد، با سازی به دوش می نوازد تا برقصد لاله ها از صدای غمگسار ساز او خو گرفته چهره آرام ما آنکه بر لب های دیگر خنده کاشت در درون خویش صدها غصه کاشت دردهای دیگران را چاره کرد درد خود را در درون، پنهان نگاشت مطرب شبگرد این غصه منم همچو نقاشی اسیر […]