بایگانی برای برچسب: <span>فریدون مشیری</span>

حدیث دلتنگی

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است. بیا ره توشه برداریم. قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان آیا همه جا همین رنگ است؟! خیلی خیلی ذهنم درگیره، در گیر چی، نمی دونم ! دلم می خواد زار زار گریه کنم برای چیزهایی که دلم براشون […]

نظری درخویشتن دگرگونه

چه غریب ماندی ای دل نه غمی نه غم گساری نه به انتظار یاری نه زه یار انتظاری غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد که دگر به این گرانی نتوان کشید باری نمی دونم چرا ولی کم کم دارم به این نظریه که تاریخ تکرار پذیره اعتقاد میارم . و یقین پیدا کردم […]