بایگانی برای برچسب: <span>فردوسی</span>

و این آخرین نوروز بود!

آخرین برگ سفرنامه پاییز این است که زمین چرکین است. پنج شنبه گذشته روز سختی بود. خیلی سخت. ۷ صبح تازه رسیده بودم تهران برای کلاس های پنج شنبه و جمعه که تلفن همراهم زنگ زد. صدای پشت تلفن اینو گفت : علی بابا بزرگ تموم کرد! دیگه چیزی نفهمیدم … الان یه هفته گذشته […]