بایگانی برای برچسب: <span>سینا سرلک</span>

عشق …

از تو ای عشق در این دل چه شررها دارد یادگار است و چه شب ها چه سحرها دارد با تو ای راه زن دل چه سفرها دارد گرچه از خود خبرم نیست، خبرها دارد تو مرا قانع و آشفته و رسوا کردی تو مرا غافل ز اندیشه فردا کردی آری ای عشق تو بودی […]