بایگانی برای برچسب: <span>دلشدگان</span>

مپرس

گلچهره مپرس، کان نغمه سرا از تو چرا جدا شد گل چهره مپرس، پروانه تو بی تو کجا رها شد مپرس، مپرس مرنجان دلت را خدا را، رها کن غمت را رها کن مخور غم، مخور غم نگارا مخور غم، مخور غم نگارا گلچهره مپرس، آن نغمه سرا از تو چرا جداشد مپرس، مپرس ….. […]