بایگانی برای برچسب: <span>احسان رافتی</span>

ممنوع است!

دل من حوصله کن داد زدن ممنوع است کم گله کن فریـاد زدن ممنوع است بیـن این قـوم که هـر کـار ثوابی‌ست کباب دل دلسوختـه را باد زدن ممنـوع است تیشه بر ریشه فرهـاد زدن شیـرین اسـت حـرفی از پیشه فرهـاد زدن ممنـوع است شادی از منظــر این قوم گناهی‌ست بزرگ بـزن آهنگ، ولی شـــاد […]