بایگانی برای برچسب: <span>ابراهیم گلستان</span>

هیچستان

… رفتم تماشای آتش بازی، باران آمد باروت ها نم برداشت . ابراهیم گلستان